ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Mittersisters márkanevet tulajdonló Mitter Anna Róza e.v. (a továbbiakban: adatkezelő) a vállalkozással kapcsolatba kerülők személyes- és egyéb adatainak kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik a www.mittersisters.com weboldalon a látogatók önkéntes hozzájárulásával megadott, a vállalkozás által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra, valamint az opcionálisan választható hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére is.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
I) Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat nem ad át.
II) Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
III) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
IV) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
V) Az adatkezelő köteles felvilágosítást adni a felhasználónak a róla tárolt adatokról, valamint köteles azonnali hatállyal törölni a személyes adatokat, ha a felhasználó azt kéri. Ezt az info@mittersisters.com elérhetőségen vagy az elektronikus levelek végén található leiratkozási opció kiválasztásával kérheti a felhasználó.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése: Mitter Anna Róza e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1075 Budapest, Károly krt. 1.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@mittersisters.com
tel: +36 20 55 71 422
honlap: www.mittersisters.com

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: A Mittersisters bármely szolgáltatását igénybe vevők, szolgáltatásra regisztrálók, hírlevél feliratkozók.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók az Adatvédelmi tájékoztató check-box és az opcionálisan megadott Hírlevélre feliratkozó check-box bejelölésével, a regisztrációval vagy írásos beleegyezéssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: A weboldal teljes körű használata, pl. kapcsolatfelvétel a szolgáltatást igénybe vevő személlyel, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, a szolgáltatás megvalósulásához elengedhetetlen tájékoztatás küldése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatást követő utókommunikáció és dokumentáció küldése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
Az adatkezelés módja: automatizált és manuális adatfeldolgozás

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.mittersisters.com oldalon található regisztrációs űrlap, kapcsolatfelvételi űrlap vagy hírlevél feliratkozás űrlap igénybevételéhez:
• a felhasználó vezeték- és keresztneve – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
• e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás küldése, utókommunikáció küldése, hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén).
• telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel telefonon a szolgáltatás igénybevételéhez (csak a szolgáltatásra regisztrálóknak kell megadni)

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:
Annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelő nevében elvégzendő adatkezelésre vonatkozóan előírt követelmények minden adatfeldolgozó esetében teljesüljenek, az adatkezelő csak olyan adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelési tevékenységek elvégzésével, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy az (EU) 2016/679 rendeletben foglalt követelmények teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

4.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az Adatkezelő az adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező, pl. az adóhatósági ellenőrzés céljából történő adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensről, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
I) kezelése jogellenes;
II) az érintett kéri;
III) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
IV) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7) ADATVÉDELMI INCIDENS:
Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

9. JOGORVOSLAT:
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. COOKIE-KAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Amikor Ön a www.mittersisters.com oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.
A www.mittersisters.com weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

A www.mittersisters.com weboldal a Google Adwords és a Facebook pixel remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat. Ebben az esetben az adatkezelés a Google.com és a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ és a http://www.facebook.com/about/privacy címen olvashatnak.
Amennyiben a felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül a visszavonás lehetőségét biztosítja az info@mittersisters.com, e-mail címen is.