Nyereményjáték szabályzat a ’’ Mittersisters – ANYÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű Facebook nyereményjátékhoz


KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

1. A Játék szervezője és lebonyolítója:
Mittersisters Kft.(továbbiakban: Szervező), 1075 Budapest, Károly krt.1., ANYÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű Facebook nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/mittersisters/ Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/mittersister/ Instagram oldalon.

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

Az Instagram önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ ). A játék szervezésében és lebonyolításában az Instagram semmilyen módon nem vesz részt.

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

A játék időtartama: 2024. április 26. 17:50 – 2024. május 1. 21:00-ig. Sorsolás 2024 május 2-án.

2. A Játékban részt vevő személyek – a részvétel feltételei:
A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag a 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgársággal rendelkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik 2024. április 26. és 2024. május 1. között követik a nyereményjáték posztja alatt feltüntetett pontokat és azoknak maradéktalanul eleget tesznek.
FONTOS: A játéknak nem feltétele az esetlegesen, a posztban említett személyek profiljának a megjelölése (betaggelése), elég, ha csak a keresztnevüket írja le a Játékos!

A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal. Bármelyik Játékost, aki nem a fenti feltételeknek megfelelően vesz részt a Játékban, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további Játékból.

3. Kizáró tényezők:
A játékból ki vannak zárva a Szervező, a szervező családtagjai, továbbá azon személyek, akik nem a Facebook által előírt feltételeknek megfelelő személyes profillal rendelkeznek.

4. Nyeremény:
A nyeremény 2 fős ingyenes részvétel a május 5-i Anyák napi eseményünkön. A nyeremény 2 db tárgy az alábbiak közül: Napszemüveg tok, Útlevéltartó, Kártyatartó, Earpods tok


A nyeremény másra át nem ruházható (A Nyertesnek jelen kell lennie a programon), a nyeremény meg nem változtatható és készpénzre át nem váltható!

5. Nyertes értesítése:
A játék nyertesét Facebook vagy Instagram üzenetben értesítjük, amelyben megkérjük őt, hogy e-mailben egyeztessék a Szervezővel a nyeremény beváltásának módját, a workshop vagy a nyeremény átvételének időpontját.
A nyertesek nevét a Szervező saját Facebook és Instagram oldalán közzéteszi.

6. Játékok meghirdetése, eredményhirdetés és nyereménye:
Facebook játék: meghirdetése – 2024. árpilis 26. lezárás – 2024. május 1. 23:59, eredményhirdetés – 2024. május 2.

7. Személyi jövedelemadó, illetve egyéb költségek:
A játéknak nincs nyereményadó vonzata. Egyéb, esetlegesen felmerülő költség (pl. internetes adatforgalmi díjak) a nyertest terheli.

8. A nyeremény átvétele:
A nyertes értesítését és a nyeremény átvételének részleteit facebook/instagram üzenetben egyezteti a nyertessel a Szervező, a Szervező oldalán. A nyertesek nevét a Szervező a saját Facebook és Instagram oldalán valamint weboldalán közzéteheti.
A nyertes a részvétellel hozzájárulnak, hogy a Szervező az ajándék átvételéről vagy a workshopról kép- és videofelvételeket készítsen, majd azokat saját weboldalán és közösségi média oldalain közzétegye.
Amennyiben az adott nyertes nem reagál a Szervező üzenetére az üzenetet követő 168 órán (1 héten) belül, a nyereménye elveszik, pótnyertest nem hirdetünk.

9. Vegyes rendelkezések:
A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt alaki és személyi feltételeknek.
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Játék során adatvesztésből származó kárért, illetve a nyeremény beváltása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promócióból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

10. Személyes adatok kezelése:
A Játékban való részvételhez a felhasználó egyes megadott adataira van szükség, amely adatokról a foglalás előtt részletesen tájékoztatunk valamennyi felhasználót. A teljes adatkezelési szabályzat itt található: http://mittersisters.com/adatkezelesi-nyilatkozat/.

Adatkezelési nyilatkozat:
Mittersisters Kft., mint adatkezelő a következő adatvédelmi szabályzatot adja ki, alávetve magát a mindenkor hatályos kapcsolódó magyar jogszabályoknak.
1. Bevezetés:
Mittersisters Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A hivatkozott jogszabályok legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu weboldalon.
2. Adatkezelési alapelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célja, időtartama és a kezelt személyes adatok Adatkezelő megnevezése:
Mittersisters Kft. megnevezése: A ’’Mittersisters’’ Facebook és Instagram oldalon lebonyolított ’ADVENTI KALENDÁRIUM nyereményjátékban résztvevő Játékosok adatkezelése.
Adatkezelés célja: a nyereményjátékban regisztráltak adatai, a nyeremény kiosztásához és kisorsolásához kapcsolódóan kerülnek felhasználásra, a nyereményjáték lezárását követően az itt begyűjtött személyes adatok törlésre kerülnek.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
Adatkezelés helye: 1075 Budapest Károly krt.1.
Adatkezelés automatizáltsága: gépi
Az adatok törlési határideje: a feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet a info@mittersisters.com e-mail címen önállóan megtehet.
Illetve a személyes adatok a nyereményjáték lezárását követő 60 napon belül, minden további jelzés nélkül valamennyi személyes adat törlésre kerül.
Érintettek köre: nyereményjátékban résztvevők.

4. Adatkezelő adatai, elérhetősége :
Mittersisters Kft., 1075 Budapest Károly krt.1., info@mittersisters.com

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközök olyanok, hogy a kezelt adat:
• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Jogorvoslat:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391- 1410 Honlap: http://naih.hu/

7. Egyéb:
Mittersisters Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat szükség szerinti megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
Jelen Adatkezelési szabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. Jelen Adatkezelési szabályzat a Játékszabályzat elválaszthatatlan része.

Budapest, 2024.04.26.
Mittersisters